Verzuim, te laat en verlof

Verlof en verzuim

Regels omtrent verzuim, te laat komen en verlof

Op grond van de leerplichtwet, zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig en dienen zij onderwijs te volgen. Hier houdt de overheid streng toezicht op. Wij adviseren echter, kinderen al met 4 jaar basisonderwijs te laten volgen. U kan uw kind een beperkt aantal dagdelen thuishouden zolang het vier jaar is. Dit dient echter wel in overleg met de leerkracht en/of directie te gebeuren. Voor meer informatie over de leerplicht, vrijstelling en al wat te maken heeft met de verplichte onderwijstijd, verwijzen we u naar de website.

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd verzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Ziekmelden

Indien een leerling ziek is, dienen de ouders / verzorgers dit voor 08:15 uur op school te melden. Dit kan telefonisch aan de conciërge doorgegeven worden, ingesproken op de voicemail of schriftelijk met handtekening via een broertje of zusje. Meldt u uw kind ziek na 8.30u, dan telt de eerste dag als ‘ongeoorloofd afwezig’.

Bij langdurige ziekte zal, indien mogelijk, in overleg met de ouders/verzorgers en leerkracht een pakket huiswerk samengesteld worden, zodat de leerling thuis kan blijven oefenen met de leerstof. Bij langdurige ziekte, kan stichting ‘Onderwijs aan zieke kinderen’ ingeschakeld worden. Dan komt er een leerkracht aan huis, school levert de materialen aan en de leerling krijgt thuis les. Is een leerling niet aanwezig in de groep en is er ook geen bericht over deze leerling doorgegeven, dan bellen wij naar huis.

Verlof artsbezoek etc. leerlingen onder schooltijd

Wanneer een leerling tijdens, of eerder van school weg moet (bijvoorbeeld voor doktersbezoek), dan dient u de leerling zelf op te halen, of schriftelijk vast te leggen dat u toestemming geeft dat de leerling alleen naar huis mag.

Verlof aanvragen

Verlof kan alleen aangevraagd worden via de directie, dit geldt voor zowel verlof korter dan 10 schooldagen als voor verlof langer dan 10 schooldagen. Bij verlofaanvragen langer dan 10 schooldagen zal de aanvraag altijd naar de unit Leerplicht van de Gemeente Rotterdam worden gestuurd. Zij zullen dan de aanvraag behandelen. De directie heeft de aanvraagformulieren in bezit. Er volgt altijd een gesprek waarom het verlof wordt aangevraagd. Ouders worden dan gewezen op de wettelijke kaders om verlof aan te vragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof en bijzonder verlof.

Vakantieverlof

Wij willen de ouders erop attent maken, dat wij als school in het kader van de leerplichtwet kinderen géén vrij mógen geven buiten de schoolvakanties om een bezoek te brengen aan het land van herkomst of om op vakantie te gaan. Er wordt vaak onterecht gedacht dat de directie van een school tot 10 dagen gewoon vrij mag geven. Dit is niet zo. School dient zich ook aan de gewichtige omstandigheden te houden.

Indien ouders hun kinderen toch zonder geldige gewichtige reden van school houden, zijn wij verplicht dit te melden aan de afdeling Leerplicht van de Gemeente Rotterdam, die dan een boete kan opleggen voor luxeverzuim. Voor meer informatie over verlof en verzuimregeling kunt u terecht op de website van de gemeente: https://www.rotterdam.nl/leerplicht.

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • de aanvraag minimaal 6 weken van tevoren is,
  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is,
  • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties,
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest,
  • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Bijzonder verlof

In geval van gewichtige omstandigheden kunt u buiten de reguliere schoolvakanties om extra verlof voor uw kind krijgen. Via het daarvoor bestemde formulier (verkrijgbaar op school), vraagt u toestemming aan de directie voor dit extra schoolverlof. De directeur heeft de bevoegdheid om tot tien dagen verlof per jaar te verlenen, met inachtneming van de door overheid gestelde gewichtige omstandigheden. De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist over verlof van meer dan tien dagen.

Voor sommige religieuze feestdagen kunt u voor uw kind(eren) één dag vrij vragen. Hiervoor dient u de aanvraag minimaal twee dagen van tevoren met het daarvoor bestemde formulier (verkrijgbaar bij de directie) in te leveren bij de directie.

Bijzondere vrije dagen

Gedurende het schooljaar zijn een aantal extra vrije dagen ingeroosterd. Overige bijzondere vrije dagen zijn ingeroosterd voor de leerlingen, zodat het team studiedagen over diverse onderwerpen kan volgen. Deze bijzondere vrije dagen vindt u terug in de jaarkalender voor ouders.