Schoolondersteunings- profiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Visie op zorg en passend onderwijs

Op Openbare Daltonschool Overschie hechten we waarde aan goede zorg voor uw kinderen. Uw kind(eren) zijn onder schooltijd ónze kinderen, en daar willen we het beste denkbare onderwijs én dus ook de best denkbare zorg voor. Dit willen we bieden aan een brede doelgroep leerlingen. Het uitgangspunt is: samen waar het kan, en apart waar nodig. We werken toe naar een onderwijssysteem waarbij zoveel mogelijk leerlingen kunnen aansluiten in het reguliere onderwijs, maar waar indien nodig een vorm van speciaal basisonderwijs blijft bestaan voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, dan binnen de reguliere groepen geboden kan worden. Deze groepen zijn sinds 1 augustus 2019 de TLV-groepen. Ook voelen we als school urgentie voor de zorg van kinderen die cognitief boven het reguliere programma uitstijgen. Ook voor deze kinderen komt zoveel mogelijk een programma op maat. Hierbij kunnen we onze eigen specialist meer- en hoogbegaafdheid inzetten, of ons laten adviseren door onder andere specialisten hoogbegaafdheid vanuit PPO Rotterdam.

Zorg binnen de TLV-groepen

De TLV-groepen bieden we zorg en onderwijs, die op de reguliere basisschool niet of onvoldoende geboden kan worden. Binnen deze stroom zitten leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Wij werken er hard aan om deze leerlingen, die op de basisschool te vaak en te veel faalervaringen hebben opgedaan, weer inspiratie te bieden en hun gevoel van eigenwaarde te herstellen. In de school creëren wij een omgeving van rust en structuur, waarin de kinderen gestimuleerd worden zich optimaal te ontwikkelen. Wij streven ernaar dat het kind zich veilig en prettig voelt en plezier (her-)vindt in het leren. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Wij streven ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. De leerlingen en hun ondersteuningsbehoeften proberen wij zoveel mogelijk te clusteren. In incidentele gevallen wordt er gewerkt met een individueel hulpplan. Ook binnen deze stroom werken we met een groepsindeling van groep 3 tot en met groep 8.

Wij werken met arrangementen per vakgebied. Voor ieder vakgebied zijn er drie leerroutes uitgewerkt, gekoppeld aan uitstroombestemmingen naar het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die onvoldoende kunnen profiteren van de drie vaste leerroutes, is er een zeer intensief arrangement opgesteld. De uitstroombestemming hiervan is gekoppeld aan het VSO. Het leerstofaanbod van de leerroutes is gebaseerd op de leerlijnen van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.