MR

Organisatie

Medezeggenschapsraad

Vanaf 1982 is iedere school verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Dit is voortgekomen uit het besef dat de school beter tot zijn recht komt als leerkrachten en ouders meer betrokken zijn bij het beleid van de school.

Onze MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De raad adviseert of stemt in met beslissingen die genomen worden door bestuur en directie van de school. Tevens krijgt de MR alle relevante stukken die worden aangeleverd door het ministerie op het gebied van beleid en financiën.

De MR heeft een eigen reglement waarin haar bevoegdheden zijn vermeld en komt ongeveer 10 keer per schooljaar bijeen. Leden mogen maar een beperkt aantal jaar zitting hebben, maar ook om andere redenen kunnen leden de MR verlaten. Er worden dan verkiezingen gehouden. Procedures, reglementen, notulen en het financieel jaaroverzicht kunnen per email opgevraagd worden bij de secretaris van de MR op info@daltonoverschie.nl