Vakantie en verlof

Vrij vragen?

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024
Overige vrije dagen:
Goede Vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag 1 april 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Studiedagen:

Voor overige vrije dagen, studiedagen en activiteiten, zie de jaarkalender.

Verlofaanvraag

Verplichte onderwijstijd
Op grond van de leerplichtwet, zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig en dienen zij onderwijs te volgen. Hier houdt de overheid streng toezicht op. Wij adviseren echter, kinderen al met 4 jaar basisonderwijs te laten volgen. U kan uw kind een beperkt aantal dagdelen thuishouden zolang het vier jaar is. Dit dient echter wel in overleg met de leerkracht en/of directie te gebeuren. Voor meer informatie over de leerplicht, vrijstelling en al wat te maken heeft met de verplichte onderwijstijd, verwijzen we u naar de website van de gemeente Rotterdam, afdeling onderwijs.

Verlof leerlingen
Wanneer een leerling tijdens, of eerder van school weg moet (bijvoorbeeld voor doktersbezoek), dan moet de leerling door de ouders/verzorgers zelf opgehaald worden, of moet schriftelijk vastgelegd zijn dat ouders toestemming geven dat hun kind alleen naar huis mag.
Bijzonder verlof leerlingen
In geval van gewichtige omstandigheden kunt u buiten de reguliere schoolvakanties om extra verlof voor uw kind krijgen. Via het daarvoor bestemde formulier (verkrijgbaar op school), vraagt u toestemming aan de directie voor dit extra schoolverlof. De directeur heeft de bevoegdheid om tot tien dagen verlof per jaar te verlenen, onder de juiste vastgestelde voorwaarden. De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist over verlof van meer dan tien dagen. Gewichtige omstandigheden kunnen zijn:

  • Een huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum
  • Viering van een 12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten
  • Bij overlijden of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
  • Bij verhuizing van het gezin
  • Religieuze feestdagen

Voor sommige religieuze feestdagen kunt u voor uw kind(eren) één dag vrij vragen. Hiervoor dient u de aanvraag minimaal twee dagen van tevoren met het daarvoor bestemde formulier (verkrijgbaar bij de directie) in te leveren bij de directie.

Extra vakantie verlof leerlingen
Alleen als met een verklaring van werkgever kan worden aangetoond dat vanwege de aard van het beroep (horeca, landbouw) in geen enkele schoolvakantie weg kunt, heeft uw kind recht op maximaal tien dagen per schooljaar extra vakantieverlof, door de directeur van de school te verlenen. Er moet kunnen worden aangetoond dat het gezin het afgelopen kalender jaar niet twee weken op vakantie heeft kunnen gaan. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin ieder schooljaar recht heeft op een gezamenlijke gezinsvakantie van twee weken. Daarnaast moet uit de aanvraag blijken, dat wanneer een gezin gewoon in de reguliere vakantieperiode op vakantie zou gaan, het tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zou leiden. (het missen van een belangrijk deel van de omzet is onvoldoende) Dit vakantieverlof mag echter nooit plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar en dient u minimaal 6 weken van tevoren aan te vragen. (www.rotterdam.nl/leerplicht)